Irish

99 tekstów – auto­rem jest Irish.

Po prostu

Jest późno. Ona sie­dzi na pa­rape­cie, a jej pus­ty wzrok, sta­rych i doświad­czo­nych oczu, jest wbi­ty gdzieś za ok­no. On ją ob­serwu­je.
Sta­ry, ale wciąż przys­tojny mężczyz­na sie­dzi na swoim ulu­bionym, miękkim [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 kwietnia 2012, 22:28

Nie zadzieraj ze szczęściem, bo ono każe pecho­wi kopnąć cię w dupę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 marca 2012, 11:44

Dzięki wyob­raźni jes­teśmy jeszcze w sta­nie fun­kcjo­nować w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 stycznia 2012, 15:32

Spędzając ko­lej­ny dzień w głuchym wa­riat­ko­wie zwa­nym rzeczy­wis­tością, który nie pot­ra­fi usłyszeć żad­ne­go na­woływa­nia, żad­nych głosów, po­jawia się wrażenie, że ja­kiś dźwięk zna drogę do uszu, jed­nak za chwilę przychodzi prze­kona­nie, że to tyl­ko ko­lej­ne echo ciszy roz­bi­te o ścianę złud­nej nadziei. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2012, 18:47

Rysunek

Sie­działa nad brze­giem rze­ki i spoglądała na taflę wo­dy, w której to­piło się słońce. Wo­da, jak lus­tro, przej­rzys­ta, po­kazy­wała piękno tej po­ry dnia. Na rze­ce tańczyło de­likat­ne­go wal­ca ty­siące ko­lorów. Od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 grudnia 2011, 20:09

Czy zastanawialiście się kiedyś nad śmiercią?

Czy zas­ta­nawialiście się kiedyś nad śmier­cią? Czy myśle­liście jak się wte­dy czują ludzie? Wspo­mina­liście kiedyś tych, o których mówiono w wiado­mościach? Nie. Wy tyl­ko wzrusza­liście ra­miona­mi widząc klep­sydrę na słupie z informacjami [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 listopada 2011, 13:49

Gdy­by wmówić so­bie, że wszys­tko jest niczym, a to nic jest wszys­tkim, łat­wiej byłoby to wszys­tko zaakceptować. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 sierpnia 2011, 21:56

Gdy ludzkość już oślep­nie, to za­bie­rze się za uszy. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 lipca 2011, 09:26

Wstyd z cza­sem może prze­rodzić się w chęć do­robienia się do czegokolwiek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2011, 19:58

Te­raźniej­sze dziew­częta co raz bar­dziej przy­pomi­nają mi dmuchaw­ce. Tak łat­wo je zdmuchnąć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 maja 2011, 22:03

Irish

Zwariowana lecz opanowana. Smutna w sobie, radosna na zewnątrz. Dziwna i normalna za razem. Za wredna, by być miła, ale za miła, by być wredną.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irish

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność